logo business center steenwijk 250

(U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden als PDFpdf )

Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden BCS zijn van toepassing op de relatie (‘Overeenkomst’) tussen Business Center Steenwijk B.V. (‘BCS’) en haar contractspartij (‘de Contractpartij’) welke Overeenkomst tot stand komt bij ondertekening door de Contractspartij van de door BCS opgestelde en ondertekende offerte. Een gescande versie van de door Contractspartij ondertekende offerte dient onverwijld na ondertekening te worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Prijzen

2. De in een offerte opgenomen prijzen betreffen de prijzen per zaal, exclusief BTW.
3. BCS hanteert een minimum van vijf personen bij het bepalen van arrangementsprijzen. Bij minder dan vijf personen worden er losse zaalhuurprijzen berekend.
BCS beschikt over vijf spreekkamers. BCS hanteert een minimum van twee personen bij het huren van een spreekkamer. Het maximum aantal personen in een spreekkamer is vier.
BCS beschikt over flexplekken, te weten flexplek in open ruimte, flexplek in stilteruimte, flexplek in stiltezone, flexplek ‘trein’ 1e klas (minimaal 2 personen), flexplek ‘trein’ 2e klas (minimaal 2 personen), loungeplek in open ruimte en loungeplek luxe in open ruimte. De plekken worden gehuurd (voor tenminste twee uren) per dagdeel en worden per op de website genoemde bedragen per persoon verhuurd exclusief BTW.
4. BCS beschikt over een ruimte (‘de plenaire Zaal’) die gebaseerd is op het werkelijk aantal personen dat daarvan gebruik zal maken. Indien op enig moment meer ruimte gewenst wordt, dan kan BCS daarvoor een toeslag in rekening brengen.
5a. Als basis voor de te bepalen prijzen (en overige afspraken) voor het jaar volgend op het huidige jaar gelden: (i) de totale waarde van de boekingen van de Contractspartij in het jaar voorafgaand aan het huidige jaar en (ii) de geprognotiseerde waarde van de boekingen van het huidige jaar.
5b. BCS verstrekt aan Contractspartij periodiek informatie over de waarde van de tot dat moment in het huidige jaar gedane boekingen en over de waarde van de tot dat moment reeds gemaakte maar nog niet gebruikte boekingen. Indien het werkelijk aantal boekingen en daarmee samenhangende omzet voor BCS afwijkt van het door BCS en Contractspartij overeengekomen aantal boekingen en de daarmee samenhangende omzet, dan is BCS gerechtigd haar prijzen aan te passen.
6. De tussen BCS en Contractspartij overeengekomen prijzen zijn confidentieel en kunnen alleen met uitdrukkelijke toestemming van de andere partij openbaar gemaakt worden.
7. De eventuele toepasselijkheid van BTW is afhankelijk van de daarop van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Indien wijzigingen in deze wettelijke bepalingen een ander(e) BTW tarief/toepassing tot gevolg heeft zal dit onverkort worden doorgevoerd in de prijzen die BCS hanteert.
8. Als onderdeel van haar dienstverlening biedt BCS parkeergelegenheid aan bij haar locaties. Deels betreft dit parkeergelegenheid in eigen beheer en deels betreft dit parkeergelegenheid in beheer van derden. Ter zake van de parkeergelegenheid van derden geldt, dat wanneer deze derden de tarieven jegens BCS verhogen, BCS deze prijsverhoging kan doorberekenen aan de Contractspartij – ook wanneer het arrangementen betreft waar de parkeerkosten zijn inbegrepen – tegen levering van bewijs door BCS van de betreffende prijsverhoging door derden.

Annuleringsvoorwaarden

9. Annulering van gehele groep tot 30 personen.

 • Bij annulering tot twee weken voor de aanvangsdatum van de boeking, kan de Contractspartij kosteloos annuleren.
 • Bij annulering vanaf twee weken tot een week voor de aanvangsdatum van de boeking, is de Contractspartij gehouden 50% van te totale reserveringswaarde aan BCS te voldoen.
 • Bij annulering van 7 dagen tot 2 dagen voor de aanvangsdatum van de boeking, is de Contractspartij gehouden 75% van te totale reserveringswaarde aan BCS te voldoen.
 • Bij annulering vanaf 48 uur tot de aanvangsdatum van de boeking is de klant gehouden 100% van te totale reserveringswaarde aan BCS te voldoen.

10. Annulering van individuele deelnemers die deel uit maken van een groep tot 30 personen.

 • Tot 3 werkdagen voor de aanvangsdatum van de boeking kan Contractspartij kosteloos het aantal personen van de boeking wijzigen.
 • Bij annulering binnen 3 werkdagen voor de aanvangsdatum van de boeking of in geval van het niet verschijnen van een individuele deelnemer is de Contractspartij gehouden 100% van de reserveringswaarde aan BCS te voldoen.

Aansprakelijkheid

11. Contractspartij is aansprakelijk voor alle schade die door zichzelf of door een aan hem gelieerde (natuurlijke) persoon wordt toegebracht aan BCS. Contractspartij is eveneens aansprakelijk voor alle schade van BCS die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Contractspartij onder een Overeenkomst.
12. BCS behoudt zich het recht voor om gecommuniceerde openingsdata van nieuwe locaties te allen tijde te wijzigen in welk geval BCS nimmer aansprakelijk is voor schade van Contractspartij of derden – daaronder begrepen directe en indirecte schade – die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Opties en wijzigen boekingen

13. Contractspartij kan vrijblijvend een optie nemen tot twee weken voor de aanvangsdatum van een boeking. Indien BCS gedurende een lopende optie een andere definitieve aanvraag ontvangt, dan zal BCS in contact treden met Contractspartij waarna Contractspartij 48 uur heeft om de optie om te zetten in een definitieve boeking.
14. BCS is gerechtigd om geboekte ruimte(s) te wijzigen al naar gelang de grootte van de groep en de aard van de reservering.
15. Indien (als onderdeel van een boeking) door Contractspartij hotelkamers zijn gereserveerd dan dient Contractspartij uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum van de boeking de gegevens te verstrekken van de personen die van de hotelkamers gebruik zullen maken.

Betalingsprocedure

16. Facturen van BCS dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door Contractspartij te worden voldaan. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen op de rekening van BCS is bijgeschreven, dan heeft BCS het recht om rentekosten in rekening te brengen te rekenen vanaf dag 15 na de factuurdatum.
17. Alle kosten worden direct aan de Opdrachtgever doorberekend, tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen. Indien bepaalde kosten aan individuele personen dienen te worden doorberekend, dan berekent BCS administratiekosten van € 25,00 per separate factuur.

Slotbepalingen

18. Voor specifieke aanvragen (die niet vallen onder reeds gemaakte afspraken) verstrekt BCS onverwijld een offerte. De relevante contactgegevens van BCS Reserveringen zijn (via telefoon) 088-4202200 (via e-mail) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien aanvrager reeds klant is dan kan contact worden opgenomen met Business Center Steenwijk.
19. Op de AV BCS en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of uit hoofde van de AV BCS en de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.

 

(U kunt deze algemene voorwaarden ook downloaden als PDFpdf )

Een impressie van het aanbod:

 • Flexwerkplek
  Flexwerkplek
 • Vergaderzaal
  Vergaderzaal
 • Vergaderruimte
  Vergaderruimte
Graag even aandacht voor uw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie, en klik op OK om hier mee akkoord te gaan en deze melding te verbergen.